Vaše kvalita a výkon jsou naším cílem

Nové kurzy z oblasti databází!

Nové kurzy s tématikou Business analýzy a sběru uživatelských požadavků  

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky TrainTime, s. r. o.:

Tyto podmínky se vztahují na všechny výukové aktivity pořádané TrainTime, s.r.o. Kurzy se konají ve školicím středisku TrainTime s.r.o. nebo po dohodě přímo u zákazníka.
Objednávka účasti na kurzu – vaše objednávka
Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na našich internetových stránkách zde, nebo zasláním Vaší objednávky e-mailem na adresu:  olatova@traintime.cz
Objednávka zaslaná kterýmkoliv z výše uvedených způsobů je závazná a nelze od ní dodatečně odstoupit bez dohody s TrainTime, s.r.o. a s ohledem na storno podmínky.

Cena, platební podmínky
Cena kurzu je uvedena v obecných informacích o kurzu a je vždy uváděna bez DPH. V případě, že se přihlásíte poté, co byla na našich internetových stránkách uveřejněna speciální cenová nabídka na Váš kurz, bude Vám účtována cena po aplikaci inzerované slevy.
Cena může být dohodnuta individuálně – pro případ většího počtu účastníků (nejméně tři zaměstnanci jedné firmy na jeden kurz). Vy, kteří máte zájem o větší objem školení nebo dlouhodobou spolupráci, volejte nebo pište na adresu olatova@traintime.cz, bude Vám nabídnuta speciální smlouva a významné slevy.

Splatnost našich faktur a smluvní pokuta
Splatnost našich faktur je čtrnáct dní ode dne, kdy došlo k plnění naší služby. Ve výjimečných případech a po předchozí oboustranné dohodě může být splatnost faktury prodloužena - pak je splatnost uvedena na závazné objednávce zákazníka. Pokud se ke školení přihlašujete vyplněním přihlášky na našem webu, řídí se splatnost našich faktur těmito Obchodními podmínkami a vyplněním závazné přihlášly na našem webu zákazník souhlasí se smluvní pokutou ve výši 100 Kč za každý den prodlení v platbě naší faktury. Za den úhrady faktury je považován den, kdy došlo k odeslání peněz z účtu klienta na účet TrainTime, s.r.o.

Potvrzení Vaší objednávky
Po obdržení Vaší objednávky Vám písemně potvrdíme Vaše zařazení do kurzu. Informace o místě konání, datumu, případně potvrzení o ubytování Vám budou zaslány současně nebo následně, nejpozději však jeden den před zahájením Vašeho kurzu.
Pokud bude kurz již naplněn, bude Vám nabídnut další volný termín. V případě více zájemců může být otevřen mimořádný kurz.

Zrušení účasti
Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně. Rozhodujícím datem je datum, kdy TrainTime obdrží storno objednávky – ať už e-mailem nebo faxem.
 

  • Bezplatné storno objednávky je možné provést nejpozději do 21 pracovních dní před zahájením kurzu. Účastnický poplatek je na vyžádání vrácen.
  • V případě provedení storna objednávky v termínu kratším než 5 pracovních dnů před zahájením kurzu účastnický poplatek propadá resp. musí být uhrazen, účastník však dostane školicí materiály.
  • Účastník za sebe může vyslat náhradníka.
  • TrainTime a objednatel se mohou dohodnout na jiných podmínkách zrušení účasti na školení.

Konání kurzu

Školicí středisko si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů v případě, že dojde k události, která konání kurzu znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi bude sjednán nový termín kurzu.

Školicí středisko si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 3 pracovní dny před začátkem kurzu závazně nepřihlásilo více jak pět uchazečů.

V tomto případě bude s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.

Reklamace

Na závěr kurzu obdrží účastníci dotazník, kde se mohou vyjádřit ke kvalitě služeb a zhodnotit kurz jako celek.
Pokud v průběhu konání kurzu účastník zjistí, že vybavení učebny neodpovídá podmínkám kurzu, provedení kurzu neprobíhá podle obsahu uvedeném na webových stránkách TrainTime, přístup lektora nesplňuje standardní požadavky pedagogické a znalostní, je nutné, aby se bez prodlení obrátil na vedení kanceláře TrainTime nebo přímo na ředitelku společnosti, aby došlo k okamžité nápravě.
Jestliže po upozornění na nedostatky k nápravě nedojde, může účastník po ukončení kurzu podat reklamaci písemnou formou prostřednictvím společnosti, která ho na kurz vyslala. Odpovědný pracovník TrainTime je povinen reklamaci přijmout a vyřídit ji nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení.